Xalqaro gender indeks reytinglarida ozbekiston o‘rnini mustahkamlash masalalari

Mualliflar

  • B Xonturayev
    «Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya

Ushbu maqolada gender tengligini ta’minlash sohasida xalqaro shartnomalar, gender jihatlarni hisobga olgan indekslar va ularning turkumlanishi, reyting, indeks, indikatorlar, gender indikatorlariga miqdoriy va sifatiy yondashuvlar, "ayollar, biznes va qonun", "global ayollar, tinchlik va xavfsizlik", "gender tengsizlik", "gender ijtimoiy normalar”, "gender rivojlanish", "inklyuziv internet’’, "global gender gap’’, "ijtimoiy institutlar va gender" kabi indekslar o'rganilgan.

Kalit so‘zlar:

gender indekslar indikatorlar ayollar biznes va qonun global ayollar tinchlik va xavfsizlik gender tengsizlik gender ijtimoiy normalar inklyuziv internet global gender gap ayollar tadbirkorligi ijtimoiy institutlar

Muallif biografiyasi

B Xonturayev,
«Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Bo‘lim boshlig‘i, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Bibliografik manbalar

https://www.pewresearch.org/global/2020/04/30/worldwide-optimism-about-future-of-gender-equality-even-as-many-see-advantages-for-men/

https://wbl.worldbank.org/en/wbl

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/feature-what-does-gender-equality-look-like-today

https://russiancouncil.ru/libran7stat/

https://libguides.usc.edu/c.php?g=234935&p=5813462

https://theglobalobservatory.org/2016/09/catalogue-indices//

Юкина И.И. Введение в гендерные исследования. Учебно-методическое пособие для студентов вузов. -Санкт-Петербург: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2008.

Imp-Act “Choosing and Using Indicators for Effective Social Performance Management”, Imp-Act Practice Notes No. 5, Brighton: IDS, 2005 // http://www.ids.ac.uk/impact/publications/practice notes/PN5 lndicators. pdf

Canadian International Development Agency (CIDA) (1997) Guide to Gender-Sensitive Indicators, Canada: CIDA//http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf

https://giwps.georgetown.edu/country/uzbekistan/

https://uis.unesco.org/

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/f3ee545aac6879c27f8acb61abc4b6f8-0050062022/original/Findex-2021 -Methodology.pdf

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer8/?lang=en&segment=indicator&id=SDG 0852 SEX AGE RT A

https://www.ipu.org/our-impact/gender-equality

https://reliefweb.int/report/world/uppsala-conflict-data programhttps://uis.unesco.org/

https: 7uis.unesco.org/en/country/uz

https://www.uzedu.uz/

https://data.egov.uz/uzbKr/spheres/

https://www.m itc.uz/uz/stat/4

https://www.ipu.org/our-impact/gender-equality

https://data.ipu.org women-ranking?month= 11 &year=2022

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-moscow/documents/publication/ wcms_713439.pdf

Xalqaro gender indeks reytinglarida ozbekiston o‘rnini mustahkamlash masalalari

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xonturayev, B. (2024). Xalqaro gender indeks reytinglarida ozbekiston o‘rnini mustahkamlash masalalari. MARKAZIY OSIYODA JAMIYAT, GENDER VA OILA Xalqaro Ilmiy Jurnali, 4(9), 4–12. Retrieved from https://oila-ilmiy.uz/index.php/society-gender-family/article/view/6

Nashr

Bo'lim

Maqolalar

Kategoriyalar